Po IV Walnym Zjeździe Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

d42cbe9a175a28c3ae738cf25671d1ea

Na IV Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który odbył się 13 grudnia w Hotelu Chopin w Sochaczewie, przybyli przedstawiciele trzeciego sektora, samorządu, biznesu i mediów. Rzecz jasna większość stanowili pozarządowcy, główna część spotkania dotyczyła bowiem podsumowania pięciu lat współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oraz inauguracji działalności Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS).

Historie ostatnich lat integracji pozarządowców z powiatu przedstawili Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes POPPS i Michał Jakubowski, wiceprezes POPPS. Zanim 10 października 2013 roku powołany został formalny związek stowarzyszeń, a następnie 26 listopada uzyskał wpis rejestracyjny, od 2009 roku rozwijała się współpraca stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i osp z terenu powiatu sochaczewskiego. Na spotkaniu zaprezentowano kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii integracji i współdziałania środowiska pozarządowego powiatu sochaczewskiego, które w konsekwencji doprowadziły do powstania Porozumienia. W trakcie tych pięciu lat reprezentanci organizacji, uczestnicząc w pracach nieformalnej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, a wcześniej jej grupy inicjatywnej, podjęli szereg działań prawnych, eksperckich, analitycznych, poradniczych, przeprowadzili wspólne projekty. Po kilku latach współpracy formuła nieformalnej Rady wyczerpała swój potencjał. W ten sposób doszło do powołania POPPS by, mając większy potencjał merytoryczny, finansowy, większą sprawność działania, jakościowo i technicznie lepszą współpracę, być liczącym się partnerem dla samorządów, biznesu i społeczności powiatu.

Na IV Walnym Zjeździe Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego POPPS przedstawiło swoje plany na 2014 rok, skierowane zarówno do swoich organizacji członkowskich, jak i do partnerów publicznych i społeczności powiatu. Pierwszy okres funkcjonowania to przede wszystkim załatwienie formalności po rejestracji i ułożenie relacji pośród organizacji członkowskich czy ustalenie zasad komunikacji wewnętrznej. Ważne będzie pozyskanie pierwszych dotacji na realizację celów statutowych Porozumienia i bieżącą działalność, w tym wsparcie organizacji członkowskich w zakresie usług księgowych, jak też pozyskanie środków na utworzenie strony internetowej Porozumienia. W stosunku do partnerów samorządowych i mieszkańców Porozumienie planuje przede wszystkim bezpośrednie rozmowy o ważnych sprawach dla organizacji i mieszkańców. W planach jest promowanie efektywnych konsultacji i innych technik angażowania mieszkańców w życie publiczne. Porozumienie planuje też prowadzić ranking współpracy z organizacjami pozarządowymi wszystkich samorządów z terenu naszego powiatu.

Uczestnicy spotkania twierdzili, że bacznie śledzić będą działania POPPS i realizację zapowiedzianych planów. Jerzy Żelichowski, Radny Powiatu Sochaczewskiego zapowiedział, że w przyszłym roku zaprosi przedstawicieli Porozumienia na posiedzenie Komisji Ochrony, Zdrowia i Polityki Społecznej. Agata Kalińska, dyrektor Centrum Kultury, Promocji, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych w strukturach Urzędu Miejskiego w Sochaczewie miała okazję odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości korzystania z sali konferencyjnej w Kramnicach Miejskich.

Oprócz udziału w spotkaniu wspomnianych wyżej przedstawicieli samorządów w Zjeździe uczestniczyli również Maciej Mońka – Wójt Gminy Nowa Sucha, Barbara Bogiel – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zbigniew Madej – główny specjalista ds. polityki społecznej i zdrowotnej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, a także Bogumił Czubacki – były burmistrz Sochaczewa, obecnie radny miejski.

Od kilku lat działaniom sochaczewskich organizacji pozarządowych przygląda się Piotr Todys, prezes Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, która służyć może dla POPPS za przykład zrzeszenia organizacji godnym naśladowania. I tym razem P. Todysa nie zabrakło na spotkaniu, prezes Mazowii już od 2010 roku kibicował i aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia POPPS.

Nie obyło się także bez rozmów kuluarowych. Niezmiennie widać tu dużą potrzebę poznawania się, integracji, dzielenia się doświadczeniem, wymiany pomysłów czy szukania nowych. Na Zjazd zaproszone były wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu sochaczewskiego i wpisane do bazy danych Fundacji Autonomia, a więc ponad 190 podmiotów. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele wielu stowarzyszeń zarejestrowanych w ostatnich miesiącach. Padło kilka wstępnych deklaracji przystąpienia do Porozumienia. Obecnie POPPS tworzy 11 organizacji pozarządowych. Członkami POPPS mogą zostać posiadające osobowość prawną stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, OSP, kościelne osoby prawne i inne zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Justyna Marciniak

IV Walny Zajazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego odbył się w ramach projektu „Powołanie Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego” i dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Leave Comment

Skip to content