Jak zostać członkiem Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do współpracy i budowy silnego środowiska pozarządowego w powiecie sochaczewskim. POPPS nastawione jest na współpracę, integrację, wymianę doświadczeń, wzmacnianie swoich organizacji członkowskich i osób zaangażowanych w ich działalność.

Składka członkowska

Składka członkowska to 50 zł rocznie dla jednej organizacji pozarządowej.

Zasady członkostwa w POPPS

Zgodnie ze Statutem, członkowie Porozumienia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

Kto może być członkiem zwyczajnym?

Członkiem zwyczajnym Porozumienia mogą być organizacje pozarządowe lub inne osoby prawne działające na terenie powiatu sochaczewskiego, nie mające celów zarobkowych i nie będące partiami lub fundacjami utworzonymi przez partie polityczne.

Jak zostać członkiem zwyczajnym?

Organizacja zainteresowana przystąpieniem do POPPS powinna przesłać na adres korespondencyjny POPPS komplet dokumentów:

 • Deklarację członkowską – w dokumencie należy podać nazwisko osoby, która będzie reprezentowała organizację na forum POPPS,
 • Uchwałę stosownego organu władzy organizacji o przystąpieniu do Porozumienia,
 • Statut (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • Aktualny wyciąg z KRS (oryginał, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub wydruk uzyskany za pośrednictwem portalu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl).

Kto może zostać członkiem wspierającym?

Członkiem wspierającym Porozumienia mogą być inne osoby (organizacje, w tym stowarzyszenia zwykłe), które udzielają Porozumieniu pomocy finansowej, rzeczowej lub intelektualnej.

Jak zostać członkiem wspierającym?

Osoba (organizacja) zainteresowana uzyskaniem statusu członka wpierającego powinna przesłać na adres POPPS komplet dokumentów:

 • Deklarację członkowską – w dokumencie należy podać nazwisko osoby, która będzie reprezentowała organizację na forum POPPS,
 • Uchwałę stosownego organu władzy organizacji o przystąpieniu do Porozumienia
 • Regulamin (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • Aktualny wyciąg z właściwego rejestru.

Procedura przyjmowania do POPPS członków wspierających jest taka sama jak w przypadku członków zwyczajnych.

Wzory deklaracji członkowskich dostępne są tutaj.

Kto może zostać członkiem honorowym?

Członkiem honorowym Porozumienia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w realizację celów Porozumienia.

Procedura przyjmowania nowych członków Porozumienia:

 • Członków zwyczajnych Porozumienia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Porozumienia.
 • Członka wspierającego Porozumienia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 • Tytuł członka honorowego Porozumienia nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu za zgodą osoby zainteresowanej.
 • Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski w sprawie członkostwa na najbliższym posiedzeniu.
 • O podjętej decyzji Zarząd niezwłocznie informuje zainteresowanych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji w tym przedmiocie złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Prawa o obowiązki członków POPPS

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Porozumienia z głosem stanowiącym,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Porozumienia,
 • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Porozumienia,
 • korzystania z urządzeń Porozumienia na warunkach określonych przez Zarząd,
 • korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Porozumienia,
 • wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności.

 Członkowie wspierający i honorowi maja prawo do:

 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Porozumienia z głosem doradczym,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Porozumienia,
 • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Porozumienia,
 • korzystania z urządzeń Porozumienia na warunkach określonych przez Zarząd,
 • korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Porozumienia,
 • wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności.

 Obowiązki członków zwyczajnych:

Członek zwyczajny Porozumienia ma obowiązek:

 • propagować cele Porozumienia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Porozumienia,
 • opłacać regularnie składki członkowskie,
 • troszczyć się o dobro i rozwój Porozumienia,
 • brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

 Obowiązki członków wspierających:

Członek wspierający ma obowiązek:

 • propagować cele Porozumienia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Porozumienia,
 • wspierać działalność Porozumienia na uzgodnionych zasadach,
 • troszczyć się o dobro i rozwój Porozumienia.

 Obowiązki członków honorowych:

Członek honorowy Porozumienia zobowiązany jest do:

 • przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Porozumienia,
 • troszczenia się o dobro i rozwój Porozumienia.

Ustanie członkostwa:

Członkostwo w Porozumieniu ustaje na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce któregokolwiek z członków Zarządu;
 • zrzeczenia się tytułu członka honorowego,
 • wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Porozumienia, w szczególności zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres ponad jednego roku,
 • likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym lub wspierającym Porozumienia,
 • śmierci osoby fizycznej.

Informacje o wykluczeniu (wraz z uzasadnieniem) lub przyjęciu nowych członków Zarząd przedstawia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Porozumienia.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka Porozumienia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Porozumienia w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Odwołanie wstrzymuje ważność decyzji Zarządu do chwili jej rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Leave Comment

Skip to content