O nas

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. POPPS powstało 10 października 2013 r. w Sochaczewie, a zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w  dniu 26 listopada 2013 roku. Porozumienie zostało powołane z potrzeby stworzenia formalnej i silnej reprezentacji organizacji pozarządowych działających w powiecie sochaczewskim. Wśród organizacji założycielskich POPPS znalazły się organizacje uczestniczące w poprzednich latach w pracach nieformalnej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (ROPPS), a wcześniej, od 2009 roku w pracach grupy inicjatywnej ROPPS.

Poszczególne organizacje członkowskie Porozumienia działają dla mieszkańców swoich wsi, miasta, gminy i całego powiatu. Porozumienie ma natomiast wspierać stowarzyszenia i fundacje członkowskie w codziennej działalności w realizacji ich zadań statutowych, rozwijaniu współpracy między nimi, reprezentowaniu ich interesów w kontaktach z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego. Wsparcie ma mieć również charakter techniczny, np. porady prawne, obsługa księgowa czy wspólne projekty.

Podstawowym zadaniem Porozumienia jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań. Porozumienie pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska.

Główne cele Porozumienia to:

  • wspieranie działalności organizacji członkowskich Porozumienia w realizacji ich zadań statutowych,
  • rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu sochaczewskiego,
  • reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Porozumienia w kontaktach z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego;
  • budowanie realnego partnerstwa z administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju powiatu sochaczewskiego,
  • kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego w społeczności lokalnej.

POPPS jest również jedynym w powiecie sochaczewskim Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Od 2016 roku przyznaje dotacji w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wzbogacając tym samym swoją działalność już nie tylko dla organizacji członkowskich, ale i innych organizacji i aktywnych obywateli i społeczności z całego powiatu. Wysiłek ten oznacza pogłębioną współpracę z samorządami oraz lokalnym biznesem a jednocześnie aktywizuje do działania lokalne społeczności (grupy nieformalne), które normalnie nie mogą liczyć na wsparcie finansowe swoich pomysłów.

Ponadto Porozumienie jest Ambasadorem FIO – Mazowsze Lokalnie. Dzięki tej działalności, od 2016 roku, szereg mniejszych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu pozyskało środki na swoje działania i realizację pomysłów wspierających rozwój zaangażowania obywateli w małych społecznościach lokalnych.

Dla kogo:

POPPS działa przede wszystkim na rzecz organizacji członkowskich, ale także dla organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Porozumienia.

Porozumienie otwarte jest na nowych członków. Organizacje, które nie są członkami założycielami, mogą w każdej chwili przystąpić do Porozumienia. Członkami POPPS mogą zostać posiadające osobowość prawną stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, OSP, kościelne osoby prawne i inne zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

Leave Comment

Skip to content