FIO_MPiPS_logo1W 2014 r. Zrealizowaliśmy projekt: Wzmocnienie potencjału Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego organizacji członkowskich.

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego podjęło działania zmierzające do wspierania rozwoju sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego. W partnerstwie z Fundacją Autonomia w 2014 roku zrealizowało zadanie pod nazwą Wzmocnienie potencjału Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego organizacji członkowskich. Realizacja zadania sfinansowania została w ramach edycji konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Porozumienia i Fundacji.

W ramach projektu przygotowane zostały działania wspierające organizacje członkowskie POPPS oraz sam związek stowarzyszeń. Dodatkowo w ramach zadania podjęliśmy działania związane z dalszą integracją sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego (również organizacji spoza POPPS) oraz działania służące wzmacnianiu pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych w społeczności powiatu sochaczewskiego. Wsparciem objęte zostały również organizacje, które przystąpiły do Porozumienia w czasie realizacji zadania.

Wszystkie działania były odpowiedzią na potrzeby członków Porozumienia. Potrzeby te to zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej, wysokiej jakości szkoleń i doradztwa. Sam związek stowarzyszeń, zarejestrowany w listopadzie 2013 r. wymaga wsparcia i stabilizacji działania. Zarząd POPPS stara się o uzyskanie od samorządu powiatu sochaczewskiego lub miasta Sochaczew bezpłatnego lokalu na siedzibę, która będzie wymagała wyposażenia w meble, urządzenia i inne niezbędne przedmioty, które mają potem służyć również organizacjom członkowskim. Została stworzona strona internetowej POPPS, zapewniająca przede wszystkim sprawną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. POPPS, chcąc skutecznie działać w imieniu swoich organizacji członkowskich został wzmocniony kadrowo poprzez zatrudnienie dyrektora biura, który jest odpowiedzialny za jego bieżącą działalność. Wszystkie te działania mają sprawić, że możliwa będzie realizacja celów statutowych POPPS.

POPPS chce pozyskiwać nowych członków i w związku z tym ustalono wysokość składki członkowskiej na minimalnym poziomie 20 zł rocznie od organizacji członkowskiej. Składka członkowska w tej wysokości z pewnością nie będzie barierą dla wstępowania nowych organizacji.

Zadanie pod nazwą Wzmocnienie potencjału Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego organizacji członkowskich było realizowane do końca 2014 roku i w projekcie, który w całości został zrealizowany, było podzielone na 4 bloki tematyczne:

Blok 1. Działania związane z zapewnieniem właściwej realizacji zadania:
1. Zapewnienie obsługi administracyjnej zadania – działania ciągłe podczas projektu,
2. Zbudowanie zespołu zarządzającego zadaniem – działania ciągłe podczas projektu.

Blok 2.Wsparcie organizacji członkowskich Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
1. Uporządkowanie i zabezpieczenie obsługi księgowej dla organizacji członkowskich POPPS;
2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu:
a) zarządzania finansami i podstaw księgowości w organizacjach,
b) logiki projektowej i przygotowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów,
c) współpracy z wolontariuszami;
3. Zapewnienie doradztwa prawnego.

Blok 3. Wsparcie osobowe i infrastrukturalne Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
1. Zatrudnienie dyrektora biura Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
2. Stworzenie strony internetowej POPPS i zakup domeny,
3. Zakup wyposażenia biurowego, niezbędnego dla bieżącej działalność POPPS i organizacji członkowskich.

Blok 4. Integracja sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego i wzmacnianie pozytywnego wizerunku sektora w społeczności powiatu
1. Organizacja pierwszej edycji Powiatowego Jarmarku Pozarządowego
2. Wydanie dwóch numerów AKTYWU Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
3. Organizacja V Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Leave Comment

Skip to content