grafika informująca i naborze do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Trwa nabór do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM), z którego zadania będą realizowane w 2024 r. Projekty można składać do 13 stycznia 2023 r. BOM daje szansę na zrealizowanie ciekawych i wartościowych przedsięwzięć, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na jego temat oraz do składania projektów.

grafika informująca i naborze do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

BOM jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Projekt do BOM może zgłosić każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy. Zgłoszone projekty powinny być ogólnodostępne, a ich efekty powinny służyć lokalnej społeczności.

Ze środków BOM mogą być finansowane projekty inwestycyjne (do kwoty 1.000.000 zł) oraz nieinwestycyjne (do kwoty 200.000 zł), mieszczące się w katalogu zadań o  charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania.

W zgłaszanych projektach nie można wskazać realizatora projektu. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Województwo Mazowieckie, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – zasady, harmonogram, przykładowe zadania itp. – zamieszczone są na stronie www.bom.mazovia.pl.

W zakładce „O Budżecie”, w części „Do pobrania” znajduje się Informator Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, czyli kompendium wiedzy o BOM.

 

zdjęcie grupowe laureatów konkursu

Działaj Lokalnie 2022 – umowy podpisane

zdjęcie grupowe laureatów konkursu22 czerwca miało miejsce uroczyste podpisanie umów z laureatami tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, które jest operatorem programu w powiecie sochaczewskim udzieliło wsparcia finansowego na projekty, które będą realizowane przez organizacje oraz grupy nieformalne do końca  2022 roku.

W tegorocznej edycji konkursu pula środków wyniosła 35350 złotych. Przyznane dotacje wynoszą od trzech tysięcy trzystu do sześciu tysięcy złotych. Zaproponowane projekty mają na celu inicjowanie aktywności społecznej oraz współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Zaproponowane w projektach działania to min. spotkania z historią, publikacja o tematyce społecznej, zbiór poezji , strona internetowa, wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne.  Pełna lista laureatów przedstawia się następująco:

 • Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” – Cyfrowe Archiwum Puszczańskie Gminy Brochów;
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Konarach KONARZANKA – IV NIEBIESKA TANCBUDA – STACHURIADA Festiwal Twórczości Edwarda Stachury
 • Stowarzyszenie Na rzecz Pieczy Zastępczej STACJA DOM –  „Stacja Dom – Przystanek integracja lokalna”;
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie Kamionki – „Lato z KAMIONKAMI”;
 • Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – Organizacja spotkań historycznych „Z dziejów ziemi sochaczewskiej”;
 • Stowarzyszenie Kultura Działania – „Otwarty Sochaczew – publikacja promująca zaangażowanie społeczne, warsztaty z aktywizmu lokalnego”;
 • Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut,, – Podróż między wersami

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Zdjęcie dzięki tusochaczew.pl 

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Zadanie pn.”Działaj Lokalnie z POPPSem” dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego.
logo Mazowsze

 

grafika

Działaj Lokalnie 2022 – wyniki konkursu

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” 2022 został rozstrzygnięty. W ramach konkursu wpłynęło 7 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, po której, zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną Komisję, składającą się z lokalnych autorytetów: przedstawicieli samorządu, mediów i biznesu. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2022 r. wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości. Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 7 grantów na łączną kwotę  35350,00 zł.

Wsparcie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały wnioski z gmin: Brochów, Sochaczew, Miasto Sochaczew i Młodzieszyn. Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone wnioski, a laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2022

Nabór wniosków trwał od 26 kwietnia do 29 maja 2022 roku. Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie” decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od 1 lipca 2022 do końca grudnia 2022 roku.

Środki na realizację Konkursu „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, funduszy własnych POPPS (1% podatku),  samorządów gmin powiatu sochaczewskiego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Partnerzy samorządowi konkursu:
Herby gmin powiatu grafika

Herb Urzędu Marszałkowskiego


Partnerzy medialni konkursu:


 

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Zadanie pn.”Działaj Lokalnie z POPPSem” dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego

logotypy

Konkurs #Mazowiecka Aktywacja 2022

logo

Partnerstwo organizacji pozarządowych: Federacji Mazowia, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność oraz Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” w ramach projektu:

#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2022

finansowanego ze środków publicznych Województwa Mazowieckiego z obszaru „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zaprasza do składania wniosków na inicjatywy społeczne:

 • lokalne organizacje pozarządowe
 • nieformalne grupy mieszkańców
 • grupy samopomocowe

działające na terenie województwa mazowieckiego.

Celem konkursu „#MazowieckaAktywacja-konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2022” jest wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw podejmowanych na rzecz dobra wspólnego społeczności oraz pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza przez lokalne organizacje pozarządowe, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe.

Szczegóły oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie konkursu https://mazowieckaaktywacja.org.pl/ oraz https://www.facebook.com/mazowieckaaktywacja.

logotypy

 

zaproszenie na spotkanie informacyjne grafika

Działaj Lokalnie – spotkanie informacyjne

logo Działaj Lokalnie

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Rybno, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew, Miasto Sochaczew oraz Kampinos na

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Tematem spotkania będzie VII edycja konkursu „Działaj Lokalnie”:

 • jakie pomysły na działania mogą być dofinansowane w konkursie
 • jak przygotować wniosek o dotację

Termin: 19 maja (czwartek) w godz. 18:00 – 19:30

Miejsce szkolenia: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, ul. Licealna 18 (budynek dostępny architektonicznie).

Więcej informacji o szkoleniu oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami można uzyskać pod adresem biuro@popps.org.pl i pod nr telefonu: 601 135 239.

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Zadanie pn.”Działaj Lokalnie z POPPSem” dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego.

logo Mazowsze