Zaproszenie na seminarium


Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
 zaprasza przedstawicieli sochaczewskich organizacji pozarządowych na bezpłatne seminarium, którego tematem będzie:

Odpowiedzialność prawna członków Zarządu


Termin:
 25 kwietnia 2019 (czwartek) w godz. 16:00 – 19:30

Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjno-Turystyczne Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, ul. Licealna 18.

Program seminarium: 

  1. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania Zarządu.
  2. Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu.
  3. Obowiązki i odpowiedzialności członków Zarządu na podstawie in. Kodeksu Cywilnego, Ordynacji Podatkowej, nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o rachunkowości.

Zainteresowane udziałem w szkoleniu organizacje prosimy o kontakt pod adres:
biuro@popps.org.pl i pod nr telefonu: 601 135 239, 501 542 564.

Liczba miejsc ograniczona.

Seminarium organizowane jest w ramach Programu Fimango Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

ZaDziałaj Lokalnie z POPPSem! Zostaw swój 1%w powiecie sochaczewskim!

Miej wpływ na zmiany w Twoim otoczeniu. Pozwól, aby 1% podatku wrócił do Ciebie i zmienił na lepsze Twoją okolicę. Przekaż 1% swojego podatku (KRS 0000487697) na rzecz aktywnych mieszkańców, którzy chcą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

Spotkanie informacyjne „FIO-Mazowsze Lokalnie”

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne dotyczące tegorocznej edycji konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie.

Termin: 13 marca 2019 r. (środa), godz. 17

Miejsce: Centrum Edukacyjno-Turystyczne Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, ul. Licealna 18

Na spotkaniu podpowiemy co zrobić, aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu  „FIO-Mazowsze Lokalnie” oraz doradzimy jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami:
email: biuro@popps.org.pl
tel. 501 542 564, 601 135 239

 

FIO-Mazowsze Lokalnie – nabór wniosków

Do 18 marca 2019 można składać wnioski w tegorocznym konkursie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Mikrodotacje wynoszą od 1 500 zł do 5 000 zł, a łączna kwota do rozdysponowania to 261 000 zł.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Program skierowany jest do każdego, kto ma pomysł na działanie lokalne, kto widzi potrzebę zmian w swoim lokalnym środowisku, kto umie zarażać zaangażowaniem innych.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

 

Na terenie powiatu sochaczewskiego ambasadorem programu FIO-Mazowsze Lokalnie jest POPPS. Osoby, grupy i organizacje zainteresowane spotkaniem w celu uzyskania informacji na temat ogłoszonego konkursu i możliwości aplikowania w nim, prosimy o kontakt mailowy: biuro@popps.org.pl lub telefoniczny:  501 542 564 i 601 135 239.

POPPS wnioskuje do Burmistrza Sochaczewa o unieważnienie otwartego konkursu ofert

Od 29 stycznia br. trwa nabór w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych dotyczącym realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew w 2019 roku. Do 19 lutego organizacje mogą składać wnioski na zaplanowane na ten rok działania. Niestety z powodu zapisów ogłoszenia konkursowego niektóre organizacje nie będą mogły zgłosić swoich projektów do dofinansowania. W związku z licznymi prośbami od organizacji POPPS podjął interwencję w tej sprawie u Burmistrza Sochaczewa.

Tegoroczny konkurs różni się znacznie od konkursów z lat ubiegłych. Zmiany były zaskoczeniem dla organizacji, ponieważ nic ich nie zapowiadało. Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi nie różnił się wiele od programów z lat ubiegłych, a prace nad nim przebiegały standardowo. Tymczasem ogłoszenie konkursowe zaskoczyło wiele organizacji, ponieważ znacząco odbiega od zapisów Programu współpracy.

W ogłoszonym konkursie pojawiają się konkretne, nazwane z tytułu zadania z zakresu kilku wymienionych zadań publicznych z Programu współpracy. Przykładem jest zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa polegające na Organizacji wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa. Taki zapis powoduje, że organizacje chcące realizować zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa inne niż wpisujące się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina”, zostają pozbawione możliwości pozyskania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. A przecież nie bez powodu Program współpracy nie zawiera tak precyzyjnych zapisów, co powinno umożliwiać udział w konkursie każdej organizacji pozarządowej, zainteresowanej realizacją zadań z tego zakresu.

W ogłoszeniu konkursowym pojawiają się natomiast nowe, nieujęte w Programie zadania m.in.
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, są też zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zapisy ogłoszenia konkursowego w naszej ocenie eliminują możliwość złożenia ofert przez organizacje, które w latach ubiegłych współpracowały z Miastem i śledząc prace nad opracowaniem Programu współpracy na 2019 rok mogły być spokojne o możliwość udziału w konkursie w 2019 roku. Tymczasem ogłoszenie konkursowe zawierające zapisy w dużym stopniu odmienne od zapisów Programu współpracy w znacznej mierze zamknęło możliwość współpracy z Samorządem Sochaczewa wielu lokalnym organizacjom pozarządowym, zarówno organizacjom członkowskim POPPS, jak i innym organizacjom. Organizacje te zaniepokojone sytuacją zgłosiły się do POPPS z prośbą o interwencję u Burmistrza Sochaczewa.

To tylko kilka przykładów odmiennych zapisów zadań z ogłoszenia konkursowego w stosunku do zapisów zadań Programu współpracy na 2019 rok. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o tej treści narusza naszym zdaniem ujęte w Programie współpracy zasady stanowiące podstawę współpracy Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w szczególności zasadę pomocniczości i suwerenności stron oraz zasadę partnerstwa.

W naszej opinii niespójność ogłoszenia konkursowego z Programem współpracy, będącym dokumentem wyższej rangi, sprawia, że ogłoszenie konkursowe posiada istotne wady prawne, mogące skutkować jego nieważnością, dlatego pismem z dnia 6 lutego  2019 roku wystąpiliśmy do Burmistrza Sochaczewa z wnioskiem o unieważnienie ogłoszonego postępowania konkursowego i ponowne ogłoszenie konkursu zgodnie z zadaniami zapisanymi w Rocznym Programie Współpracy  Miasta Sochaczewa  z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Treść pisma do Burmistrza Sochaczewa