Archiwa tagu: Miasto Sochaczew

POPPS wnioskuje do Burmistrza Sochaczewa o unieważnienie otwartego konkursu ofert

Od 29 stycznia br. trwa nabór w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych dotyczącym realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew w 2019 roku. Do 19 lutego organizacje mogą składać wnioski na zaplanowane na ten rok działania. Niestety z powodu zapisów ogłoszenia konkursowego niektóre organizacje nie będą mogły zgłosić swoich projektów do dofinansowania. W związku z licznymi prośbami od organizacji POPPS podjął interwencję w tej sprawie u Burmistrza Sochaczewa.

Tegoroczny konkurs różni się znacznie od konkursów z lat ubiegłych. Zmiany były zaskoczeniem dla organizacji, ponieważ nic ich nie zapowiadało. Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi nie różnił się wiele od programów z lat ubiegłych, a prace nad nim przebiegały standardowo. Tymczasem ogłoszenie konkursowe zaskoczyło wiele organizacji, ponieważ znacząco odbiega od zapisów Programu współpracy.

W ogłoszonym konkursie pojawiają się konkretne, nazwane z tytułu zadania z zakresu kilku wymienionych zadań publicznych z Programu współpracy. Przykładem jest zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa polegające na Organizacji wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa. Taki zapis powoduje, że organizacje chcące realizować zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa inne niż wpisujące się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina”, zostają pozbawione możliwości pozyskania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. A przecież nie bez powodu Program współpracy nie zawiera tak precyzyjnych zapisów, co powinno umożliwiać udział w konkursie każdej organizacji pozarządowej, zainteresowanej realizacją zadań z tego zakresu.

W ogłoszeniu konkursowym pojawiają się natomiast nowe, nieujęte w Programie zadania m.in.
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, są też zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zapisy ogłoszenia konkursowego w naszej ocenie eliminują możliwość złożenia ofert przez organizacje, które w latach ubiegłych współpracowały z Miastem i śledząc prace nad opracowaniem Programu współpracy na 2019 rok mogły być spokojne o możliwość udziału w konkursie w 2019 roku. Tymczasem ogłoszenie konkursowe zawierające zapisy w dużym stopniu odmienne od zapisów Programu współpracy w znacznej mierze zamknęło możliwość współpracy z Samorządem Sochaczewa wielu lokalnym organizacjom pozarządowym, zarówno organizacjom członkowskim POPPS, jak i innym organizacjom. Organizacje te zaniepokojone sytuacją zgłosiły się do POPPS z prośbą o interwencję u Burmistrza Sochaczewa.

To tylko kilka przykładów odmiennych zapisów zadań z ogłoszenia konkursowego w stosunku do zapisów zadań Programu współpracy na 2019 rok. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o tej treści narusza naszym zdaniem ujęte w Programie współpracy zasady stanowiące podstawę współpracy Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w szczególności zasadę pomocniczości i suwerenności stron oraz zasadę partnerstwa.

W naszej opinii niespójność ogłoszenia konkursowego z Programem współpracy, będącym dokumentem wyższej rangi, sprawia, że ogłoszenie konkursowe posiada istotne wady prawne, mogące skutkować jego nieważnością, dlatego pismem z dnia 6 lutego  2019 roku wystąpiliśmy do Burmistrza Sochaczewa z wnioskiem o unieważnienie ogłoszonego postępowania konkursowego i ponowne ogłoszenie konkursu zgodnie z zadaniami zapisanymi w Rocznym Programie Współpracy  Miasta Sochaczewa  z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Treść pisma do Burmistrza Sochaczewa